info@stroomlijn.nl

Stroomlijn verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In deze privacyverklaring geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Stroomlijn.

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met het verwerken van persoonsgegevens. We doen dit aan de hand van voorbeelden, om het zo duidelijk mogelijk te maken. Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Dan kunt u contact opnemen via info@stroomlijn.nl.

Voor de volledige uitvoering van uw reis is het noodzakelijk dat wij beschikken over uw persoonsgegevens. Op deze manier is het mogelijk om bijvoorbeeld aan de taxichauffeur door te geven welke rit uitgevoerd moet worden. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens in het kader van uw persoonlijk kilometerbudget.

Deze privacyverklaring gaat over het verwerken van persoonsgegevens. Wat betekent dit?

Persoonsgegevens
Dit zijn gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres en telefoonnummer.
Gegevens van een rechtspersoon zijn geen persoonsgegevens. De gegevens van een contactpersoon of
vertegenwoordiger van een rechtspersoon zijn dat wel.

Verwerken
Alles wat met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken, doorgeven en verwijderen van gegevens.

Wij ontvangen uw gegevens van derden zoals, de Sociale Dienst Drechtsteden, Baanbrekend Drechtsteden, Drechtwerk, zorgaanbieders, serviceorganisatie Jeugd en gemeente Sliedrecht. Uw persoonsgegevens komen binnen vanuit een invoersysteem of doordat de klant contact opneemt met Stroomlijn. Stroomlijn verwerkt bijvoorbeeld uw emailadres, naam, adres en telefoongegevens die u achterlaat als u zich aanmeldt voor een vervoersaanvraag.

Persoonsgegevens kunnen voor het gemak worden onderverdeeld in categorieën. Wij gebruiken de volgende categorieën persoonsgegevens van u en de verwerking van de gegevens is afhankelijk van afname dienst/product
(doel):

(categorie 1) Naam en contactgegevens:
Dit zijn uw voor- en achternaam, adres, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer.
(categorie 2) Betaalgegevens:
Dit is uw rekeningnummer en de tenaamstelling.
(categorie 3) Unieke nummers en handtekeningen:
Dit zijn uw handtekening (automatische incasso bijv.), BSN en de nummers die wij aanmaken voor het aanvragen
van een pas.
(categorie 5) Medische gegevens:
Dit zijn gegevens over bijvoorbeeld een specifieke handicap die een specifiek vervoersmiddel noodzakelijk maakt.
(categorie 6) Locatiegegevens:
Dit zijn gegevens over uw locatie, bijvoorbeeld dat u elk week naar een specifieke locatie gaat.

Wij gebruiken de genoemde persoonsgegevens voor verschillende doelen. Een van onze doelen is het leveren van vervoer waar wij verschillende stappen voor nemen. Denk bijvoorbeeld aan vervoer zoals Drechthopper, SW-vervoer voor Drechtwerk, Jeugdhulpvervoer, vervoer voor de BBD en voor dagbesteding. Verder kunt u gebruikmaken van onze nieuwsbrief.

U bepaalt zelf welke cookies u wilt accepteren. Welke dat zijn, kunt u lezen in ons cookiestatement.

Stroomlijn verwerkt alleen persoonsgegevens op basis van één van de 6 wettelijke grondslagen. De grondslag is de basis die nodig is om persoonsgegevens te verwerken. Denk bijvoorbeeld aan de grondslag ‘overeenkomst’ die we gebruiken wanneer u een Drechthopperpas heeft. Een ander voorbeeld is de grondslag ‘toestemming’ die we gebruiken voor onze nieuwsbrief. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u een uitgebreide uitleg hierover.

Stroomlijn ontvangt soms uw gegevens van een derde partij. Bijvoorbeeld wanneer wij de ritten boeken voor één van onze opdrachtgevers, zoals de Sociale Dienst Drechtsteden, Baanbrekend Drechtsteden, Drechtwerk, zorgaanbieders, serviceorganisatie Jeugd en gemeente Sliedrecht. Daarnaast kan het zijn dat we persoonsgegevens ontvangen van de zorgverzekeraar.

Stroomlijn is in sommige gevallen de juridische verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de verwerking van persoonsgegevens van onze eigen medewerkers. Daarnaast zijn wij verwerkingsverantwoordelijke voor onze diensten.

In veel gevallen is Stroomlijn op basis van de wet niet verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens. In dit geval is Stroomlijn namelijk de verwerker. Dit betekent dat een andere organisatie, zoals de Sociale Dienst Drechtsteden degene is die op basis van de wet verantwoordelijk is. Deze opdrachtgever heeft Stroomlijn om ondersteuning gevraagd bij het verlenen diensten.

Dit onderscheid is voor u relevant wanneer u contact op wilt nemen of gebruik wil maken van één of meerdere klantrechten. Indien wij de verwerkingsverantwoordelijke zijn, kunt u contact opnemen met ons. Indien het gaat om een product van één van onze opdrachtgevers dan kunt u contact opnemen met deze specifieke opdrachtgevers.

Stroomlijn deelt persoonsgegevens met organisaties die zijn ingeschakeld bij de uitvoering van overeenkomst. Denk bijvoorbeeld aan de opdrachtgevers die we hebben of de vervoerders die de ritten uitvoeren.

Stroomlijn zorgt ervoor dat de gegevensuitwisseling met derden binnen de wettelijke kaders valt. Dit houdt onder andere in dat we afspraken maken met de derde partijen om te zorgen dat zij passende organisatorische en technische maatregelen nemen om klanten te kunnen verzekeren dat de privacy gewaarborgd is. Wij zullen nooit persoonsgegevens uitwisselen indien dit niet is toegestaan. Wij vinden het belangrijk om hier transparant over te zijn, zodat u vertrouwen in ons hebt.

Daarnaast maakt Stroomlijn gebruik van een aantal leveranciers, denk bijvoorbeeld aan uw taxichauffeur. Wij zorgen ervoor dat de leveranciers die wij uitkiezen voldoende waarborg bieden in het kader van privacy. Stroomlijn heeft afspraken gemaakt met deze leveranciers.

Stroomlijn maakt geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming, omdat dit voor onze dienstverlening niet nodig is.

Stroomlijn heeft als uitgangspunt om persoonsgegevens alleen binnen de EU te verwerken. Aangezien de privacy verordening van toepassing is binnen de EU, kan daarmee in beginsel altijd een passend beschermingsniveau verzekerd worden.

Omdat de beveiliging van persoonsgegevens erg belangrijk is, heeft Stroomlijn een strikt beleid als het hier om gaat. Zoals onder punt 9 van deze verklaring is duidelijk gemaakt verwerken we in principe alleen persoonsgegevens binnen de EU. Bovendien hanteren we verschillende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet misbruikt kunnen worden of op een andere manier in handen van de verkeerde persoon terecht komen. Een voorbeeld van deze maatregelen is het trainen van onze medewerkers op het gebied van privacy bewustzijn. Wij zorgen ervoor dat, indien we uw persoonsgegevens aan andere organisatie zoals de verwerkers doorsturen, deze organisaties dezelfde maatstaven aanhouden.

Binnen Stroomlijn hebben alleen personen toegang tot uw persoonsgegevens die deze vanwege hun functie nodig hebben. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

Ondanks onze inspanningen komen incidenten helaas voor. Denk aan het verkeerd adresseren van een e-mail of brief, een website waar te veel informatie op staat of een dossier dat kwijtraakt. In deze gevallen kan sprake zijn van een datalek. Het is van belang dat wij daar zo snel mogelijk van op de hoogte worden gesteld. We kunnen dan maatregelen treffen om erger te voorkomen en willen wanneer dat nodig is de betrokken personen informeren.

Mochten uw gegevens betrokken zijn bij een datalek waarbij Stroomlijn verwerkingsverantwoordelijke is, dan:

Informeren we u dat dit is gebeurd en welke informatie is gelekt;
Vertellen we welke maatregelen wij hebben getroffen om schade te voorkomen en welke maatregelen u zelf kunt
treffen;
Documenteren we alle relevante informatie, zodat we u kunnen helpen mocht u door het datalek schade
ondervinden;
Doen wij een melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens als dit nodig blijkt. Deze melding heeft veelal geen
gevolgen voor u. Ook daar informeren wij u over.
Behandeling en melding datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is voor Stroomlijn alleen van toepassing als zij verwerkingsverantwoordelijke zijn (zie punt 6). Indien Stroomlijn als verwerker is inschakelt, dan is niet Stroomlijn maar de desbetreffende verwerkingsverantwoordelijke aangewezen om de datalek te beoordelen en te melden bij het AP.

De persoonsgegevens die van u verwerken bewaren we zolang dit noodzakelijk is voor het product of dienst. Soms is hiervoor een wettelijke bewaartermijn voorgeschreven, zoals de administratie voor de Belastingdienst. Indien er geen wettelijke bewaartermijn is, hanteren wij een zelf gedefinieerde bewaartermijn. Wij zorgen ervoor dat we persoonsgegevens niet langer bewaren dan dat nodig is.

Stroomlijn vindt het belangrijk dat de klant zijn/haar rechten op basis van de wet goed kan uitoefenen. Stroomlijn is niet in alle gevallen verwerkingsverantwoordelijke (zie punt 6). Dit is alleen indien u uw persoonsgegevens rechtstreeks aan Stroomlijn heeft verstrekt voor onze diensten.

De volgende rechten zijn dan voor u van toepassing:

Het recht van inzage: u hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van u verwerken;
Het recht van correctie: indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, hebt u het recht om deze aan te laten passen;
Het recht van verwijdering: indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, hebt u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor onder andere de belastingdienst;

Het recht van beperking: gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of uw gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de onrechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, hebt u het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen;
Het recht van dataportabiliteit: op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben overdragen naar u of een andere organisatie naar uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruik maken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst;

Het recht van bezwaar: indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing hebt u altijd het recht van bezwaar.
Via de website kunt u contact met ons opnemen. Onder het kopje ‘contact’ kunt u het webformulier invullen, zodat wij u verder kunnen helpen. Ook kunt u hiervoor contact opnemen met onze functionaris voor de gegevensbescherming.
Via het mailadres info@stroomlijn.nl.

Heeft u één van de hiervoor beschreven verzoeken aan ons gedaan? Dan zullen wij zo’n verzoek binnen één maand nadat wij dit verzoek hebben ontvangen beantwoorden. Wij kunnen u vragen uw verzoek om inzage verder te preciseren. In zeer specifieke gevallen kunnen wij de termijn waarbinnen wij reageren verlengen tot maximaal twee maanden. We houden u dan op de hoogte van de voortgang van uw verzoek.

Wij kunnen u vragen zich te identificeren als u bij ons een verzoek doet. Bijvoorbeeld bij een verzoek om inzage en dataportabiliteit willen wij zeker weten dat wij uw gegevens aan de juiste persoon verstrekken. Wij vragen u dan bijvoorbeeld om uw identiteit kenbaar te maken en door ons te laten controleren. Ook als wij twijfelen of wij de gegevens veilig aan u kunnen versturen. Wij kunnen u dan vragen om naar ons te komen om uw gegevens op te halen. Het kan zijn dat wij niet aan uw verzoek tegemoetkomen. Bijvoorbeeld omdat dan de rechten van anderen worden geschaad, of omdat dit niet mag van de wet of de politie, het openbaar ministerie of een andere overheidsinstantie. Of omdat wij een belangenafweging hebben gemaakt waarbij het belang van Stroomlijn of anderen om de gegevens te verwerken voorgaat. Wij stellen u, indien van toepassing, hiervan op de hoogte.

Passen wij uw gegevens aan? Of wissen wij uw gegevens op uw verzoek? Dan zullen wij u dat laten weten. En daar waar mogelijk ook de ontvangers van uw gegevens hierover informeren.

Voor vragen over de verwerking van persoonsgegevens door ons kunt u terecht bij de functionaris voor de gegevensbescherming: info@stroomlijn.nl.

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door Stroomlijn dan kunt u terecht bij:

De functionaris voor de gegevensbescherming: info@stroomlijn.nl.
De Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens kunt u vinden op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens

Ja, ons privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn, dan passen wij het privacyverklaring daarop aan. En als deze wijzigingen ook voor u van belang zijn, dan attenderen wij u daarop of maken wij de wijzigingen op een opvallende manier aan u kenbaar. De meest actuele versie van ons privacyverklaring kunt u steeds terugvinden op www.stroomlijn.nl.

Laan der Verenigde Naties 65
3316 AK Dordrecht

Jeugd
088-5058510

Dagbesteding/Drechtwerk  
088-5058500